కులాంతర వివాహం చేసుకోవాలనుకుంటే జరిగేవి ఇవే..

© తెలుగు సమయం ద్వారా అందించబడింది పెళ్ళి అంటే ఇద్దరు వ్యక్తుల కలయిక మాత్రమే కాదు, రెండు కుటుంబాల కలయిక అని నమ్ముతారు మన సమాజంలో. అందుకే, ఇండియాలో ...