చెప్పులు లేకుండా నడిస్తే నిజంగానే మంచిదా..

© తెలుగు సమయం ద్వారా అందించబడింది బీచ్ కి వెళ్ళినప్పుడో, ఏదైనా హిల్ స్టేషన్‌కి వెకేషన్‌కి వెళ్ళినప్పుడో, మొక్కలూ పువ్వులతో కళకళలాడుతున్న తోటలో ...