దేహాలయంలో అంతర్యామి దర్శనం!

© నమస్తే తెలంగాణ ద్వారా అందించబడింది దేహాలయంలో అంతర్యామి దర్శనం! దేహో దేవాలయః ప్రోక్తో జీవో దేవః సనాతనః  if (typeof colombia == 'undefined') { var colombia = colombia || {}; ...