ధర్మం వైపే దేవుడు!

© నమస్తే తెలంగాణ ద్వారా అందించబడింది ధర్మం వైపే దేవుడు! ఒకటిఁ గొని రెంటి నిశ్చల యుక్తిఁ జేర్చి if (typeof colombia == 'undefined') { var colombia = colombia || {}; colombia.fns = colom...