నలభై తర్వాత బెల్లీ ఫ్యాట్ తగ్గదా..

© తెలుగు సమయం ద్వారా అందించబడింది బెల్లీ ఫ్యాట్ చాలా మంది ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం. స్త్రీ పురుషులిద్దరూ ఫ్లాట్ గా ఉండే పొట్ట కోసం ట్రై చేస్తూనే ఉంటారు...