పాపని వదిలి వెళ్లాలంటే బాధేస్తోంది.. ఏం చేయమంటారు..

© తెలుగు సమయం ద్వారా అందించబడింది ప్రశ్న: if (typeof colombia == 'undefined') { var colombia = colombia || {}; colombia.fns = colombia.fns || []; (function () { var cads = document.createElement("script"); cads.asyn...