పంచదార బదులు ఇవి తినొచ్చు..

© తెలుగు సమయం ద్వారా అందించబడింది పంచదార అన్న పదం వినగానేనే నోట్లో నీళ్ళూరతాయి, వెంటనే ఏదైనా తియ్యగా తినాలని అనిపిస్తుంది. మిట్ట మద్యాన్నం, అర్ధ ...