మా అబ్బాయికి ఏడేళ్ళు.. వాడి టీచర్ ఇలా చెబుతోంది.. ఏం చేయమంటారు..

© తెలుగు సమయం ద్వారా అందించబడింది సమస్య: if (typeof colombia == 'undefined') { var colombia = colombia || {}; colombia.fns = colombia.fns || []; (function () { var cads = document.createElement("script"); cads.async =...