మీకు తెలుసా.. బేకింగ్ సోడాతో ఇలా చేస్తే గుండె సమస్యలు దూరం..

© తెలుగు సమయం ద్వారా అందించబడింది బేకింగ్ సోడా.. వంటల్లో వాడే దీనిని ఎన్నో రకాలుగా వాడొచ్చు. ఇందులో చర్మ సౌందర్యానికి, ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఎన్న...