వనభోజనం

© నమస్తే తెలంగాణ ద్వారా అందించబడింది వనభోజనం పరమానందయ్య ఒకసారి తన శిష్యులతో వనభోజనానికి బయలుదేరాడు. వారిని వంటలు చేయమని ఆదేశించి, తను సెలయేటిక...