స్పెషల్ దోశ.. ఎంతో హెల్దీ మరెంతో టేస్టీ.. చేయడం కూడా ఈజీనే..

© తెలుగు సమయం ద్వారా అందించబడింది బుక్వీట్ అనేది పండ్ల విత్తనం, ఇది సోరెల్, నాట్వీడ్, ర్హుబర్బ్ లకు సంబంధించినది. నవరాత్రి ఉపవాస సమయంలో ఇది తినొచ...